Het Bestuur

De Goede Herderschool valt onder het bevoegd gezag van de "Vereniging Scholen met de Bijbel, Horst en Telgt te Ermelo". De leden van de vereniging kiezen het bestuur. Het bestuur is verantwoordelijk voor de instandhouding van het onderwijs op de Goede Herderschool. Na instemming met de statuten kunt u lid worden van de schoolvereniging. Alle leden hebben, na één jaar, volledig stemrecht. Jaarlijks vindt in het voorjaar de ledenvergadering plaats. Naast de schoolvereniging is een zelfstandige beheervereniging opgericht, die de naam draagt 'Vereniging tot steun en instandhouding van de Vereniging Scholen met de Bijbel, Horst en Telgt te Ermelo'. Deze beheert het vroegere vermogen van eerstgenoemde vereniging en is daarin sterk verankerd.

De uitgangspunten van de verenigingen vinden hun oorsprong in Gods Woord, de Bijbel, samengevat in de Formulieren van Enigheid. In ons werken, denken en handelen trachten we de kinderen voor te leven en op te voeden vanuit dit Evangelie, in het spoor van de Here Jezus, de Goede Herder.

 

Waarom is er een Vereniging?

Wij vinden een financieel sterke en zelfstandige vereniging belangrijk, ook vanwege de directe betrokkenheid en inzet van de leden. Uw steun als lid van de vereniging is dus zeer belangrijk. Ouders die geen kinderen meer op school hebben en ook grootouders, houden we graag als lid. De contributie bedraagt € 10,00 per jaar per ouder. Als beide ouders lid worden dan kost het tweede lidmaatschap € 5,00. U bent voor dit bedrag lid van beide verenigingen.

 

Lid worden? Neem contact op met Mw. Gerjanne van Nijhuis-Mazier, Horsterzoomweg 15, 3853 MC Ermelo of mail naar bestuur@goedeherderschool.nl.

Bestuur Vereniging

  • Dhr. J. Gersie:  Voorzitter, lid DB en steunvereniging, lid Bouwcie, lid Soll.cie

  • Dhr. W. Timmer: Penningmeester, lid DB, buurtplan, bestuurslid UP, (tuin)onderhoud

  • Mw. G.J. van Nijhuis: secretaris, ledenadm. vereniging, lid DB, bestuurslid UP

  • Vacature: Vice voorzitter TB, PR verenigingsbeleid, lid sollicitatiecommissie, driebesturenoverleg

  • Mw. M. Hop: attenties, feestcommissie, buurtvereniging, vertrouwenspersoon personeel, driebesturenoverleg.

  • Mw. L. Knol: Afvaardiging Zeeluwe, bestuurslid UP, ARBO, lid OR

  • Mw. A. Schreuder: bestuurslid UP, lid bestuur steunvereniging, attenties, feestcie.

Voor contact met het bestuur kunt u zich wenden tot Gerjanne van Nijhuis-Mazier bestuur@goedeherderschool.nl

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl