Klachten

Mocht u het niet eens zijn met wat er op school gebeurt, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.
Indien u ontevreden bent over het functioneren van een groepsleerkracht, dan gaan we er van uit dat u met de betreffende groepsleerkracht contact op-neemt! Mocht dat niet het gewenste resultaat opleveren wilt u dan contact met de directeur opnemen.
Als u ontevreden bent over de kwaliteit van het onderwijs, verzoeken we u con-tact met de directeur op te nemen.
Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de afhandeling van uw klacht. Mocht dit (onverhoopt) het geval zijn, dan willen wij u wijzen op het bestaan van een officiële klachtenregeling op onze school. U kunt zich op deze klachtenregeling beroepen.
Als school zullen we de procedure volgen, die in deze regeling is beschreven.
Stappenplan voor het indienen van een klacht:

  • De klager dient de klacht in bij de contactpersoon van de school.

  • Deze contactpersoon verwijst door naar de ‘vertrouwenspersoon klachten’.

  • De vertrouwenspersoon gaat na of de gebeurtenis aanleiding geeft tot het indienen van een klacht. Zij begeleidt de klager bij de verdere procedure en verleent desgewenst bijstand bij het doen van aangifte bij politie of justitie.

  • De vertrouwenspersoon verwijst de klager, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg.

  • Indien de vertrouwenspersoon slechts aanwijzingen, doch geen concrete klachten bereiken, kan hij deze ter kennis brengen van de klachtencommissie of het bevoegd gezag.

De vertrouwenspersoon geeft gevraagd of ongevraagd advies over de door het bestuur te nemen besluiten.
De vertrouwenspersoon neemt bij zijn werkzaamheden de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij in die hoedanigheid verneemt. Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.
De vertrouwenspersoon brengt jaarlijks aan het bestuur schriftelijk verslag uit van zijn werkzaamheden.

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl