Passend onderwijs

Bij 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs ingegaan. Passend onderwijs betekent: een onderwijsarrangement voor alle kinderen. Het arrange-ment moet van hoge kwaliteit zijn en leiden naar een relevante maatschappelijke uitstroom. Passend onderwijs gaat uit van een ‘sluitende aanpak’.

De uitgangspunten zijn:

  • Geen kind tussen wal en schip

  • Voor elk kind een passende plek in het onderwijs

  • Goede samenwerking tussen o.a. speciaal onderwijs en basisonderwijs

  • Goede samenwerking met gezondheidszorg en jeugdzorg

  • Eén indicatiesysteem

Elk bestuur heeft nu een zorgplicht: de opdracht om voor elke aangemelde of toegelaten leerling een passend onderwijsaanbod te bieden.

De Goede Herderschool werkt in het kader van Passend Onderwijs nauw samen met samenwerkingsverband Zeeluwe De directeur is vertegenwoordigd in de overleggen met dit samenwerkingsverband. Ook bezoekt een bestuurslid van de school de bestuurlijke bijeenkomsten van dit verband.
Met het oog op dit Passend Onderwijs hebben we een in overleg met het samenwerkingsverband een zorgprofiel opgesteld. In hoofdlijnen komt het er op neer dat we onderwijs willen bieden aan alle kinderen die in ons voedingsgebied woonachtig zijn. We zullen echter per situatie moeten kijken of het raadzaam is dat een bepaalde leerling op onze school geplaatst wordt. Indien plaatsing niet logisch is gaat de school in overleg met de ouders op zoek naar een school die passend onderwijs kan geven aan betreffende leerling. In dat geval voldoet de school aan haar zorgplicht! Op school hebben we ons beleid vastgelegd in een groeidocument, zogenaams zorgondersteuningsprofiel. Dit ligt ter inzage bij de directeur.

Zeeluwe - Samenwerkingsverband

De Goede Herderschool is aangesloten bij Zeeluwe.. Scholen uit de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Putten maken deel uit van deze Onderwijs Zorgkoepel. Door het uitwisselen van kennis en vaardigheden proberen we zoveel mogelijk kinderen binnen het reguliere onderwijs te houden. Vanuit dit samenwerkings-verband geven we het traject van “Passend Onderwijs” vorm binnen onze school. Wij zien dit onderwijs niet als bedreiging maar als een uitdaging om het onderwijs nog verder inhoudelijk gestalte te geven. Op die manier willen we onze missie nog verder de ruimte geven.
Voor het laatste nieuws vanuit dit samenwerkingsverband klik op onderstaande link:
http://www.zeeluwe.nl/index.php?id=11

Schoolbegeleidingsdienst Centraal Nederland

De activiteiten van deze dienst voor onze school zijn:

  • Systeembegeleiding voor het schoolteam, bv. bij de invoering van een nieuwe methode

  • Psychologisch en didactisch onderzoek bij hulpvragen van kinderen (in samenwerking met IB-er)

Klik hier voor meer informatie voor:

IB en RT

Plusgroep

Tweede Leerlijn

Versnellen en doubleren

Speciaal onderwijs

Zorg op Maat

Centrum voor jeugd en gezin

Garden Walkthrough © 2023 | All Rights Reserved

Goede Herderschool - Directeur Jozias de Koeijer

Zeeweg 98 - 3853 LN Ermelo - Tel: 0341-552312 - info@goedeherderschool.nl