Ouders

‚ÄčOuderparticipatie

Een school zonder hulp van ouders is tegenwoordig niet denkbaar.
We zoeken ouders die mee willen helpen met allerhande activiteiten, zoals documentatiecentrum,  excursies etc. Bij al deze activiteiten hebben de ouders een ondersteunende taak.
Aan het begin van het schooljaar wordt een activiteitenlijst uitgereikt waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteiten ze betrokken willen worden. In de loop van het jaar zal daar dan door de leerkrachten in veel gevallen ook een beroep op worden gedaan.

De ouderraad

Aan onze school is een ouderraad verbonden. De taak van deze raad van betrokken ouders is het verrichten van hand – en spandiensten bij diverse activiteiten. Dit alles gebeurt onder verantwoordelijkheid van het bestuur . De ouderraad heeft zich in het afgelopen jaar o.a. beziggehouden met:

  • de organisatie van sporttoernooien, avondvierdaagse etc;

  • de catering bij diverse schoolactiviteiten;

  • een familiefietstocht 

  • versieren van de school;

  • vele andere hand– en spandiensten.
     

Vanuit het schoolteam is een groepsleerkracht contactpersoon met de OR, tevens is er nauw contact tussen de voorzitter van de OR en de directeur. 

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad is een verplichting die voortkomt uit de Wet Medezeggenschapsraad Onderwijs. De MR heeft als hoofdtaak het vertegenwoordigen van de belangen van kinderen, ouders en groepsleerkrachten. De MR kan en mag ongevraagd advies geven aan het bestuur.
Betreffende een aantal wettelijk vastgestelde zaken moet het bestuur, voordat een besluit genomen wordt, eerst advies aan de MR vragen, het zogenaamde adviesrecht.

Naast dit recht heeft de MR ook nog instemmingsrecht. Dit recht betekent dat het bestuur instemming van de MR nodig heeft om een bepaald besluit te nemen. Ouder– en personeelsgeleding kunnen hierin weer verschillende bevoegdheden hebben.
MR en bestuur hebben twee keer per jaar een gezamenlijke vergadering en onderhouden daarnaast via de directeur en wederzijdse notulen contact met el-kaar. De MR van de Goede Herderschool bestaat uit zes personen, drie teamleden en drie ouders.

Voor contact met de MR kunt u zich wenden tot: Mw. N. Bosch, 
mr@goedeherderschool.nl

Kinder-MR

Omdat we het belangrijk vinden dat de kinderen mee praten over bepaalde schoolactiviteiten en onderwerpen hebben we in 2011 een kinder MR in het leven geroepen. Uit de groepen 5 t/m 8 zijn per groep 2 kinderen d.m.v. verkiezingen uitgeroepen tot Kinder-MR-lid. Zij vertegenwoordigen 2 jaar lang hun groep in deze vergaderingen en brengen onderwerpen ter tafel die door de klas zijn ingebracht. In het afgelopen jaar hebben de kinderen over allerhande zaken meegesproken en besloten, u moet hierbij denken aan het meedenken in een Sinterklaascommissie, invulling geven aan de kerstviering, ideeën inbrengen voor de inrichting van het schoolplein en wat verder ter tafel komt. In het nieuwe schooljaar zullen uit de groepen 5, 7 en 8 nieuwe leden worden gekozen.